Los abrazos rotos

March 31, 2009

“Las películas, hay que terminarlas, aunque esté a ciegas.”

This Sunday, some friends and I went to see Pedro Almodóvar’s new movie Los abrazos rotos (Broken Embraces), starring Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, & alii. It was good, not as good as Almodóvar can be, but I left very satisfied despite its sometimes difficult-to-follow presentation and plot.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Format Change, pt. 2: Son of Format Change

February 14, 2009

I’ve decided that even the rather vague guidelines of the previous post are too strict for me.  I am going to be updating about whatever I want, in whichever language I want (probably alternating English and Catalan).  I like linguistics, politics, language politics, pop culture, among many other things, so perhaps we can expect lots of things about that.

He decidit que fins it tot les regles vagues que m’hi vaig posar a l’entrada prèvia vàren esser massa exigents per a mi.  Idò escriuré damunt el tema que em vé al cap, en la llengua que vull (probablement alternant entre l’anglès i el català).  M’agrada la lingüística, la política, la política lingüística, la cultura popular, entre d’altres coses, així que potser podem esperar coses d’aquest tipus.

Format Change ~ Canvi de Format

February 7, 2009

I have failed miserably at updating this blog regularly over the past few months.  This is for a few reasons, number one being that I haven’t traveled nearly as much as I had wanted due to financial reasons, which would make it difficult to maintain a blog dedicated to travel photos.  So, I’m changing the format of the blog to be a sort of combination of photos and some thoughts about social and political issues here in Majorca based on my experiences.  And some traveling when I get to.

He fallat terriblement en actualitzar aquest blog regularment durant els passats mesos.  Això ha passat per algunes raons, en primer perquè no he pogut viatjar tant que volia degut a raons econòmiques – que faria difícil mantenir un blog dedicat a les fotos de viatges.  Idò, he decidit canviar el format del blog a esser una combinació de fotos i alguns pensaments damunt qüestions polítiques i socials aquí a Mallorca a partir de les meves experiències.  I quelcom de viatjar quan pugui.

El Ferrocarril de Sóller

El Ferrocarril de Sóller

And, as always, in English and Catalan

I, com sempre, en anglès i català

Hilltowns of Los Angeles, volume 2: The Hill that Wasn’t There

June 18, 2008

The second part takes us to Bunker Hill, which you might not even notice in the above photo. The skyscrapers are actually on top of it, appearing taller than they are. Originally a residential area, its buildings are now almost entirely for business, except for Disney Hall and the Music Center, as well as a few apartment buildings.

La segona part ens duu a Bunker Hill, que potser ni tan sols notes a la foto de dalt. Els gratacels són en realitat damunt d’ell. Originalment un barri de residències, els seus edificis són gairebé tots negocis, amb l’excepció de Disney Hall i el Centre de Música i uns quants apartments.

Read the rest of this entry »

Hilltowns of Los Angeles, volume 1: Echo Park & Silver Lake

June 17, 2008

Billy was a mountain,
a regular picturesque postcardy mountain
~
Frank Zappa, “Billy Was a Mountain”

Silver Lake Reservoir ~ Embassament de Silver Lake (Llac de Plata)

This is the first part of a series that shows the picturesque hill neighborhoods that surround and make up the downtown area and its immediate surroundings. This post shows some views of Silver Lake and Echo Park, perhaps the best known hill neighborhoods in Los Angeles.

Aquesta és la primera part d’una sèrie que mostra els barris de pujol pintorescs que envolten i formen part el centre de la ciutat i les zones immediatament al voltant. Aquesta actualització mostra qualques vistes de Silver Lake (Llac de Plata) i Echo Park (Parc de l’Eco), potser els més coneguts dels barris de pujol a Los Angeles.

Read the rest of this entry »

Granada, gener 2007

May 1, 2008

murs de l’Alhambra ~ walls of the Alhambra
Read the rest of this entry »

Sitges i Olèrdola, gener 2007

May 1, 2008

cartells que es troben arreu de la vila de Sitges ~ “Don’t dirty the walls, cleanliness is a great sign of civilization”, sign that is found all around the town of Sitges

Read the rest of this entry »

Barcelona, gener 2007

May 1, 2008

Cerc el que lluu entre pedra i calçobre.
I search for what shines among stone and scraps.
– J.V. Foix

Casa Batlló, Passeig de Gràcia, dissenyat per l’Antoni Gaudí ~ Batlló House, Passeig de Gràcia, designed by Antoni Gaudí

Read the rest of this entry »

Londres ~ London

April 30, 2008

Londres, l’estiu 2004 ~ London, Summer 2004

la capella neogòtica a l’hospital de Marylebone ~ Gothic revival chapel at Marylebone Hospital

Read the rest of this entry »

Estoy al sur, 3.

April 30, 2008

Col·lecció de fotos sacades a Argentina i Uruguai, durant desembre 2005 i gener 2006 ~ Collection of photos taken in Argentina and Uruguay, during December 2005 and January 2006

III. Punta Ballenas, Colonia del Sacramento

Mirant al Río de la Plata des d’un balcó de Casa Pueblo ~ Overlooking the Río de la Plata from a balcony at Casa Pueblo

Read the rest of this entry »